Concurs de selecție a 48 de planuri de afaceri

Concursul de selecție a planurilor de afaceri se derulează în perioada 15 octombrie – 15 noiembrie 2018, în baza Metodologiei de evaluare și de selecție a planurilor de afaceri, aprobată de Autoritatea de Management pentru POCU 2014-2020 (conform Actului Aditional nr. 2, cu nr. de înregistrare 9173/01.11.2018).

Pentru o întocmire cât mi corectă a planului de afaceri, consultati lista de întrebări și răspunsuri.

Juriul care va evalua și selecta planurile de afaceri va fi format din reprezentanți ai instituțiilor financiare bancare sau nonbancare, ai patronatelor/camerelor de comerț, ai unor instituții publice cu atribuții în domeniu, ai mediului de afaceri.

La concurs pot participa atât cei care au urmat cursul de formare antreprenorială din cadrul proiectului, cât și alte persoane interesate, care nu au participat la curs, dar îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în Metodologie.

În urma evaluării, vor fi selectate 48 de planuri de afaceri și 10 planuri de rezervă.

NU vor putea fi selectate în vederea finanțării planuri de afaceri ce se adresează următoarelor activități economice:
a) în sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 17/21.01.2000;
b) în domeniul producției primare de produse agricole;
c)  în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
      –  atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză;
      – atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari;
d) legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv legate direct de cantitățile exportate, activități destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate;
f) care prevăd achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.
NU vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, a planului de management și marketing și bugetul detaliat.

Informații complete sunt disponibile în Metodologie și în anexele de mai jos.

 

Metodologia de evaluare și selecție a planurilor de afaceri:

ANEXA 1 – Cerere de înscriere la Concursul de planuri de afaceri;

ANEXA 2 – CV Europass;

ANEXA 3 – Formular înregistrare GT;

ANEXA 4 – Acord utilizare date personale;

ANEXA 5 – Declararea calității de asociat/administrator în altă firmă;

ANEXA 6 – Declaraţie pe propria răspundere privind evitarea dublei finanţări;

ANEXA 7 – Declarație privind includerea/neincluderea în grupul țintă al altui proiect;

ANEXA 8 – Declaraţie de eligibilitate;

ANEXA 9 – Chestionar competențe antreprenoriale;

ANEXA 10 – Declarație de angajament;

ANEXA 11 – Model plan de afaceri;

ANEXA 12 – Buget plan de afaceri;

ANEXA 13 – Proiecții financiare plan de afaceri;

ANEXA 14  – Grila de (auto-)evaluare a eligibilității administrative;

ANEXA 15 – Grila de evaluare tehnico – financiară;

ANEXA 16 – Lista codurilor CAEN excluse de la finanțare;

ANEXA 17 – Contract de subvenție;