Scoala pentru toti (Botosani, Suceava)

SIGLA POCU

 

PACT – Parteneriat activ pentru calitate și transfer de cunoștințe în comunități școlare din județele Botoșani și Suceava

Cod MySMIS: 108236

 

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6: Educație și competențe

Apel: Școala pentru toți

Obiective specifice: 6.2, 6.3, 6.4, și 6.6

Contract: POCU/74/6/18/108236

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Beneficiar: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST;

Parteneri: UAT Oraș Liteni, județ Suceava;

Asociația “Salvați copii” filiala Iași;

Parteneri asociați: Școala Gimnazială Cordăreni, județ Botoșani;

     Școala Gimnazială Coțușca, județ Botoșani;

     Școala Gimnazială Liteni, județ Suceava;

     Școala Gimnazială Rotunda, județ Suceava;

     Școala Gimnazială Stăuceni, județ Botoșani;

     Școala Gimnazială “Vasile Conta”, Iași;

 

Perioada de implementare: 8 mai 2018 – 7 mai 2021;

Valoarea proiectului: 6.443.156,46 lei (din care, contribuția Uniunii Europene prin FEDR este de 5.476.682,99 lei și 948.416,65 lei din bugetul național);

 

OBIECTIV GENERAL

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă furnizarea unor măsuri integrate pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale în rândul a 2485 de copii din comunități defavorizate din județele Botoșani și Suceava. Conform analizei de nevoi realizate la nivelul acestor comunități, pentru realizarea acestui obiectiv este necesară o abordare integrată a ecosistemelor școlare, abordare care să vizeze atât îmbunătațirea și diversificarea serviciilor educaționale oferite, cât și facilitarea accesului la educație și dezvoltarea capacității resurselor umane din școli.
Pe termen mediu, se estimează că se va îmbunătăți cu minimum 50% participarea la învățământul preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, va crește cu minimum 50% rata de frecvență a cursurilor de către elevii din grupul-țintă, se va reduce cu minimum 50% numărul elevilor cu situația școlară neîncheiată și cu 10% numărul celor care nu au susținut examenele din cadrul evaluării naționale, se va reduce abandonul școlar cu minimum 25% și se va asigura accesul la educație de calitate pentru toată populația școlară din aceste comunități.
Sustenabilitatea pe termen mediu și lung este dată atât de implicarea unitățillor administrativ-teritoriale pe raza cărora se afla școlile vizate de proiect, cât și prin instrumentele propuse pentru diversificarea serviciilor educaționale și dezvoltarea resurselor umane din școli.

 

OBIECTIVE SPECIFICE

1. Creșterea gradului de participare la învățământul preșcolar a unui numar de 530 de copii între 3-5 ani, în special a celor 308 de copii cu risc de părăsire timpurie a școlii din mediul rural din școlile implicate în proiect;
2. Reducerea și prevenirea abandonului școlar prin măsuri integrate pentru un grup de 1955 de elevi (clasa pregătitoare – clasa a VIII-a) aparținând grupurilor vulnerabile, din care 915 din mediul rural;
3. Creșterea calității actului educațional prin îmbunătățirea competențelor profesionale și transversale ale unui numar de 261 de cadre didactice, în vederea reducerii și prevenirii abandonului școlar;
4. Atragerea de cadre didactice calificate în școlile cu copii cu risc educațional prin oferirea de pachete pentru mobilitate profesională;
5. Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor educaționale în școli și grădinițe prin activități de: refacere/reparație a instalației termice, anvelopare a școlii, amenajare și dotare a spațiilor aferente desfășurării activităților educaționale cu grupul-țintă al proiectului;
6. Creșterea accesului la educație prin asigurarea unui microbuz școlar necesar copiilor din comunitatea defavorizată din Liteni;
7. Implementarea de programe de tip școală după școală pentru a facilita accesul la educație și a preveni/reduce abandonul școlar în comunitățile din Cordăreni, Coțușca, Liteni și Rotunda;
8. Implementarea conceptului de „școală prietenoasă” prin organizarea unei școli mobile pentru 2226 de beneficiari;
9. Furnizarea de servicii de informare, mediere școlară, consiliere și orientare educațională pentru 800 de copii și părinții acestora.
10. Facilitarea accesului la activități de educație non-formală a 1736 de elevi, prin organizarea de tabere, cluburi de timp liber și activități bazate pe voluntariat.
11. Dezvoltarea unor mecanisme locale inovative de susținere a procesului educațional prin schimb de bune practici ale resurselor umane din educație și creșterea implicării active a părinților și a comunităților în acest proces.
12. Reducerea și prevenirea unor comportamente de risc în rândul a 1736 de copii din comunitățile vizate de proiect.

 

REZULTATE

1. 261 cadre didactice/ personal de sprijin care și-a îmbunătățit nivelul de competențe/ certificat prin participarea la programe de formare/ schimb de bune practici; – 2485 copii care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educație (530 preșcolari și 1955 școlari);
2. 530 copii preșcolari și 1955 copii din învățământul primar, secundar inferior selectați în grupul țintă;
3. Înscrierea la grădiniță sau la școală a copiilor neșcolarizați din Cordăreni, Stăuceni, Coțușca, Liteni, Rotunda.
4. Minimum 1250 de planuri educaționale individualizate elaborate pentru preșcolari și școlari; 600 scheme individualizate pentru părinți.
5. 1 program de educație parentală dezvoltat pentru 1290 părinți/ tutori legali; 1 ghid de educație parentală „Fii alături de copilul tău – strategii eficiente pentru părinți” elaborat;
6. Minimum 120 de activități educaționale cu Școala mobilă; pentru cel puțin 2000 participanți la activități de educație nonformală va fi îmbunătățită percepția cu privire la activitățile educaționale;
7. 4 programe de tip școală după școală dezvoltate în Cordăreni, Coțușca, Liteni, Rotunda pentru aprox. 250 de elevi;
8. Minimum 300 de activități informative pentru aprox. 2000 de participanți pentru derularea de activități pregătitoare pentru facilitarea tranziției la ciclul de învățământ superior; dezvoltarea abilităților de integrare școlară și profesională;
9. 100 de activități de educație nonformală și dezvoltarea de abilități pentru 500 de copii; min. 500 copii participanți în tabere și aprox. 240 copii participanți în excursii; aprox. 500 de copii participanți la clubul de vară;
10. 2485 de copii beneficiari de educație sanitară; 2485 pachete cu produse de igienă personală acordate copiilor din GT;
11. 6.448 burse cu o valoare de 100 lei acordate preșcolarilor și școlarilor din GT în risc educațional, pe o perioadă variind între 1 lună și maxim 24 de luni, raportat la parcurgerea etapelor din planurile educaționale individualizate;
12. 1120 pachete cu îmbracaminte și încălțaminte acordate copiilor;
13.1. Școala Gimnazială Cordareni:
a. Echipamente IT: 2 laptopuri, 2 imprimante, 1 videoproiector;
b. Dotare săli de clasă: tablă interactiva, 5 dulapuri, 5 catedre, 4 table magnetice albe, 8 panouri afișaj, 40 bănci și 40 scaune;
c. Materiale educaționale: planșe, cărți, atlase, dicționare;
13.2. Școala Gimnazială Stăuceni:
a. Dotarea sălilor de gradiniță cu mobilier specific: 19 mese, 75 scaune și 25 dulăpioare tip vestiar;
b. Achiziționarea de cărți specifice nivelului gradiniță (75 seturi auxiliare și 25 cărți povești);
c. 4 laptopuri, 2 videoproiectoare, 2 table interactive;
13.3. Liceul Tehnologic Coțușca:
a. Dotare săli clasă: 16 table școlare negre, 16 catedre, 8 dulapuri pentru cataloage, 7 dulapuri pentru materiale didactice, 200 banci și 200 scaune.
b. Dotare săli grădiniță: 7 dulapuri, 7 corpuri cu 2 uși și sertare;
c. Dotare laborator informatica: 20 mese, 20 laptopuri, 1 multifuncțională;
13.4. Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni:
a. Microbuz scolar;
b. Renovare și anvelopare Școala Corni;
13.5. Școala Gimnazială Rotunda:
a. Reabilitare și modernizare instalație termică și electrică.
14. Cadre didactice selectate pentru participarea la: cursuri de dezvoltare a competențelor transversale – 261; alte activități de creștere a capacității profesionale – 229; competiția de acordare de subvenții pentru mini-proiecte de practică – 229; alte acțiuni destinate schimbului de bune practici și transferului de cunostințe – 261; competițiile interne de acordare de stimulente de performanță și de mobilitate – 229;
15. 261 de cadre didactice/personal de sprijin pentru participarea la programe de dezvoltare de competențe didactice pentru care se acordă credite profesionale transferabile, finalizate prin certificarea competenței didactice, organizate și defasurate în condițiile prevăzute de legislația specifică în domeniu, conform ariei de competență și responsabilitate; dintre aceștia se estimează că 260 vor fi certificați.
16. 229 de cadre didactice/personal de sprijin beneficiare curs dezvoltare capacitate profesională; 229 proiecte de practică; 229 subvenții/ instrumente de sprijin acordate în scopul asigurării resurselor materiale necesare punerii în practică și perfecționării competențelor obținute în componenta teoretică;
17. 78 beneficiari de pachete de mobilitate profesională;
18. 6 evenimente „Clubul Profesorilor” pentru schimb de bune practici/ de experiență cu participarea a minim 261 cadre didactice;
19. minim 30 acțiuni de voluntariat în folosul comunităților din Cordăreni, Stăuceni, Coțușca, Liteni, Rotunda, cu participarea membrilor din grupul țintă;
20. 1500 de elevi informați cu privire la comportamentele cu grad ridicat de risc;
21. 2 anunțuri de presă, minim 20 afișe A3, autocolante aplícate pe echipamentele achiziționate prin proiect;
22. rapoarte tehnico-financiare, cereri de rambursare, ședințe ale echipei de implementare;
23. 2 rapoarte de audit.

 

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a  Guvernului României”

Linkuri utile: clustereuronest.ro , facebook Euronest

 

pact