Actualizare lista intrebari si raspunsuri

  LISTĂ DE ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI
     
NR. CRT INTREBARE RĂSPUNS
1 Documentele în format PDF necesare concursului de planuri pentru Start Up Yourself sunt cele arhivate pe site? Toate formularele cu spații de completat? As dori  un link unde se depun acestea. se vor completa toate formularele menționate in Metodologie, dosarul urmand a fi depus prin email la adresa office@adieuronest.ro, intr-o arhivă parolată, sau in format fizic, prin curier sau la sediul ADI EURONEST, în plic sigilat.
2 pentru acordarea tranșei a II-a se vor lua in calcul doar veniturile realizate prin cod CAEN principal sau și prin codurile CAEN secundare? se vor lua in calcul doar veniturile realizate in urma activităților desfășurate pe cod CAEN principal
3 cheltuielile eligibile se referă doar la cod CAEN principal sau sunt eligibile si cheltuielile aferente codurilor CAEN secundare, în măsura în care sunt justificate în planul de afacere? sunt eligibile doar cheltuielile realizate pentru codul CAEN principal
4 sunt considerate eligibile taxele de participare la cursurile de formare oferite de furnizori externi(UE; SUA) în vederea obținerii unor acreditări specifice necesare pentru personalul angajat? taxele pentru participarea la cursuri de formare sunt eligibile
5 in categ. 5.8 Achizitionare carti… Sunt considerate eligibile materialele educaționale de tip jocuri, cărți de joc, jucării pt desfasurarea activităților din cod CAEN principal? da, daca acestea sunt dedicate activității cu cod CAEN principal
6 in categoria 4.5 alte cheltuieli pentru investitii, pot fi incadrate obiectele de inventar, materii prime si materiale, inclusiv consumabile? da, cu exceptia materialelor consumabile care se regăsesc atat la pct. 5.11, cât și la pct. 4.5 din Anexa 18, in funcție de specificul acestora
7 cum se trec in buget sumele, aîv ca valoarea eligibilă este suma cheltuielilor din col. 7? in Anexa 12 – Buget, se va evidentia separat contribuția proprie, ca si cheltuiala neeligibila
8 personalul angajat trebuie sa fie cu norma intreaga sau poate fi si partiala? nu exista nici o restrictie privind norma de lucru a personalului angajat. 
9 in momentul depunerii se face o arhiva parolată cu toate documentele sau se face arhiva cu planul de afacere, bugetul și proiecții financiare și anexele se trimit fără arhivă? arhiva va contine toate anexele mentionate in metodologie
10 anexa 14 se completează de noi? Pentru ca trebuie trecut nr. de inregistrare pe care nu il cunoatem. anexa 14 se bifeaza de aplicant, numărul de inregistrare urmand sa il trecem noi in momentul verificării eligibilității dosarului
11 este interzisă calitatea de administrator la semnarea contractului de subventie? la momentul semnătii contractului de subventie nu trebuie sa aveti calitatea de asociat majoritar sau administrator in altă firmă
12 se poate prezenta o singură declaratie pentru cele două caziere: judiciar si financiar? da, cele două caziere vor fi prezentate, insa, pana la data semnării precontractului de subventie.
13 doresc sa aplic pentru activitatea de cartografiere digitala cu ajutorul dronelor. Piata tintă este constituită din fermierii din regiune. Poate fi considerat un proiect cu profil agricol? Nu, domeniul de activitate al planului de afacere este fotografia/cartografierea.
14 care este perioada de depunere a planurilor de afacere? perioada de depunere a planurilor de afacere este 15 octombrie – 15 noiembrie 2018, conform calendarului prevăzut în Metodologie.
15 va rog sa imi spuneti cum pot fi  prezentate documentele și cum se sigileaza plicul de urmărit explicațiile din Metodologie de la pag. 12-14
16 achizitia de containere pentru desfășurarea ativității de producție este eligibilă? Trebuie amplasat obligatoriu in mediul urban sau pot avea un punct de lucru in mediul rural? da, containerele modulare sunt eligibile cu condiția sa fie amplasate doar in mediul urban.
17 achizitia unei rulote este eligibila sau este considerată spațiu comercial? Nu este considerată achiziție de spațiu comercial. Poate fi o cheltuială eligibilă doar in conditiile in care acesta nu se incadreaza in categoria autovehicole (sa fie tractată de un vehicul)
18 se pot achizitiona spatii comerciale/industriale? achiziția de spații comerciale/industriale nu este eligibilă
19 daca unele documente mentionate in metodologie le-am prezentat la inscrierea in grupul țintă, mai trebuie sa le atasez in dosar? Dosarul inscris in concurs trebuie sa conțină toate documentele mentionate in Metodologia de selecție a planurilor de afacere.
20 pot sa vin cu aport personal – utilaje second hand? Pot achizitiona utilaje mai vechi de 3 ani din finanțarea acordată? da, se pot detalia aceste contributii in planul de afacere. Din finanțarea primită puteti achizitiona doar utilaje noi, care inglobează tehnologii nu mai vechi de 3 ani.
21 ce inseamna afirmatia din Anexa 15: ponderea achizițiilor/ cheltuielilor in investiții reprezintă peste 50% din bugetul total al planului de afacere puteti primi punctajul maxim la aceasta sectiune daca in planul de afacere aveti prevazut un procent mai mare de 50% alocat pentru investiții, cf. Pct. 4 din Anexa 18.
22 clarificati diferenta dintre adnotarea din Anexa 13 si Metodologie referitoare la perioada de utilizare a fondurilor nerambursabile – 12 sau 18 luni, aîv ca acestea se acorda in 2 transe conform unui raspuns solicitat la „helpdesk MFE”, ajutorul de minimis trebuie sa fie cheltuit in integralitate in max. 12 luni de la inființarea firmei (atat transa I, cat si transa a II-a)
23 in ce categorie se încadrează activitatea de inființare restaurant? se încadrează la servicii 
24 anexa 14 trebuie depusă in dosar? da, aceasta trebuie bifată de dumneavoastră, cu exceptia completării numărului de inregistrare
25 daca firma este neplătitoare de TVA, in bugetul proiectului se trece la cheltuială cu sau fără TVA? cheltuiala aferentă echipamentului cumpărat, care conține tva,  se trece în coloana  5 din buget, cu tva nedeductibil 
26  in buget, la 1.1 salarii se trece brutul și la 1.3  doar contribuțiile la sanatate plătite de angajator? DA
27 daca la momentul depunerii planului de afacere avem calitatea de administrator sau asociat majoritar in altă firmă, este o problemă? nu,  doar la momentul semnării contractului de subventie trebuie făcută dovada îndeplinirii condițiilor de a nu fi administrator sau actionar majoritar in altă firmă.
28 in cat timp putem reveni la postul de administrator, pe care il abandonăm la momentul semnării contractului de subventie? acest lucru poate fi posibil doar după cele 18 luni de monitorizare a implementării si sustenabilității planului de afacere.
29 pentru echipamente, este suficientă descrierea produsului si anexarea unui link? da
30 echipamentele se pot achizitiona si din afara spatiului UE? este de preferat să se achizitioneze din spatiul UE, insă nu avem un răspuns clar referitor la achizitionarea echipamentelor din afara spațiului UE. Vom lansa o intrebare la AM.
31 la ponderea achizițiilor se referă doar la echipamente sau si la servicii? doar pentru echipamente – investiții
32 in  planul de afacere, domeniul TIC poate fi vizat doar prin implementarea solutiilor propuse in metodologie? nu, acele mentiuni despre TIC sunt doar orientative, domeniul putând fi atins prin mai multe măsuri
33 dacă, pe parcursul implementării planului de afacere se constată că valoarea achiziției unui echipament este mai mai mică decât cea prevăzută în buget, ce se intamplă cu acea diferență? diferenta rezultată va putea fi redirecționată către o altă cheltuială necesară, prevăzută în planul de afacere, prin incheierea unui act aditional
34 Detalierea bugetului se face pentru valoarea grantului plus aportul propriu, conform cash flow. Detalierea se face pe un număr de luni sau pe epuizarea sumei? Proiectiile financiare se fac pentru o perioadă de 12 luni, luând în considerare faptul că suma nerambursabilă primită trebuie epuizată în primele 12 luni de la înființare 
35 Pentru o firma neplătitoare de TVA, în buget TVA-ul este nedeductibil și se poate acoperi din grant? Pe cash flow nu voi  avea TVA de plată/rambursat însă sumele vânzărilor de produs finit vor conține TVA? In buget se trece valoarea bunului + TVA în coloana TVA nedeductibil fiind acoperită din grant. In proiecțiile financiare, pentru produsele finite vândute  veti include tva.
36 Se pot finanța printr-un proiect activități care se fac parte din două coduri CAEN? NU, se finanțează doar cheltuielile aferente codului CAEN principal
37 cum se înscriu in buget obiectele de mobilier sau componente ale unui sistem audio care nu se încadrează la active fixe? Pot să le denumesc general „ansamblu..” fără a fi depunctat? Da, se pot cumula în buget, însă aceste achizitii trebuie detaliate în Planul de afacere, cf. Specificațiilor din Anexa 11.
38 În anexa 14, la Criterii de eligibilitate pct. 2, ce bifez? Dacă nu se regăsește codul CAEN în situațiile prezentate în Anexa 16, bifați „DA”.
39 licențele sunt investiții? DA, dacă sunt încadrate în categoria de cheltuieli de la pct. 4 din Anexa 18. Dacă se incadrează la cheltuieli administrative Nu sunt considerate investiții
40 în buget se includ doar cheltuielile din finanțare și aportul propriu, fără a include si veniturile estimate? Daca nu se includ, cum procedăm cu transa 2 care este tot o previzionare? in anexa 12 au fost incluse elemente de cheltuieli ce urmează să le efectuați din valoarea totală solicitată la finanțare. Pentru a avea o imagine cat mai completă, OPȚIONAL, puteti intocmi un buget de venituri si cheltuieli. Acest document nu este obligatoriu.
41 aportul propriu se consideră împrumut care poate fi rambursat ulterior? Cheltuielile efectuate, conform planului de afacere, din momentul semnării contractului de subventie  până la momentul primirii transei I se consideră aport propriu care poate fi recuperat conform legislației în vigoare referitoare la condițiile de creditare a societății.
CONTRIBUȚIA proprie, însă, reprezintă acea sumă care suplimentează valoarea grantului pentru implementarea planului de afacere, care NU SE RECUPEREAZĂ.
42 in ce lună trebuie trecută transa 2 in cash flow? aproximativ in luna 9-10, daca prezentati in luna 7 dovada veniturilor care impun acordarea transei 2
43 dacă am primit o ofertă în euro, la ce curs trebuie sa transform suma în lei? la cusrul BNR sau conform solicitării furnizorilor
44 achiziția unei biciclete sau a unui scuter este cheltuială eligibilă? depinde doar de ideea de afacere si cum descrieti necesitatea acestei achizitii in plan
45 in proiectii financiare la pct C se solicită în paranteză valoarea totală a proiectului, insă se dublează tot bugetul. Se trec doar cheltuielile cu investiții? DA, se trec doar cheltuielile cu investiții
46 Funcția de administrator nu îndeplineste condițiile creării unui loc de muncă. Pe lângă această funcție pot îndeplini si un alt rol in societate, cu CIM? Trebuie specificat în tabelul resurse umane? DA, puteti incheia un contract de muncă pentru ocuparea unui post înființat in firmă. Acest post trebuie mentionat in tabelul cu resursele umane