Capacitate administrativa

 

Header-POCA-color

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

 

 

Dezvoltarea de politici și mecanisme în domeniul serviciilor  de utilitate publică prin entități asociative de tip inter-comunitar și promovarea parteneriatelor public-privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților

Cod SIPOCA/SMIS2014+:   304 / 110309

 

Proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă  

Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Componenta 1: CP2/2017 – Creșterea capacitații ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative

Operațiunea: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

„Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro ”

 

Beneficiar: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

Scopul proiectului
Dezvoltarea și introducerea de politici, sisteme și standarde comune alternative în administrația publică pentru optimizarea furnizării de servicii de utilitate publică de calitate de către asociații ale APL-urilor și parteneriate de tip public-privat în vederea optimizării și eficientizării acestor servicii, în contextul regionalizării și descentralizării. Proiectul va contribui la realizarea obiectivelor programului și ale apelului printr-o abordare integrată, care va aduce față în față toți actorii implicați în furnizarea de servicii de utilitate publică prin entități asociative înființate în temeiul legii administrației publice locale 215/2001 și ale legii serviciilor comunitare de utilități publice 51/2006 în vederea îmbunătățirii proceselor decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Creșterea capacității ONG-urilor (de tip ADI, CLLD, GAL, ZM) și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern pentru furnizarea de servicii de calitate și promovarea unor parteneriate public-privat durabile și orientate către cetățeni și mediul de afaceri.
2. Elaborarea și promovarea unui set de politici publice referitoare la optimizarea furnizării de servicii de utilitate publică de calitate de către asociații ale APL-urilor și constituirea de parteneriate de tip public-privat, ca factor de dezvoltare sustenabilă și inteligentă.
3. Promovarea și acceptarea noilor propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern prin dialog cu entitățile cu rol legislativ.
4. Creșterea capacității personalului din ONG-uri și a partenerilor sociali de a formula politici publice referitoare la serviciile furnizate de către entități de utilitate publică și promovarea parteneriatelor de tip public-privat prin instruire specifică.
5. Optimizarea proceselor decizionale și de legiferare în domeniul serviciilor furnizate prin structuri asociative ale APL-urilor și parteneriate de tip public-privat, în contextul regionalizării și descentralizării, prin promovarea dialogului între ONG-uri, parteneri sociali și Guvern și identificarea mecanismelor care facilitează și structurează acest dialog, inclusiv dialogul cu autoritățile locale și centrale, și diseminarea rezultatelor în cadrul unui studiu.

Rezultate

  • 8 evenimente regionale organizate pentru dezbateri în vederea formulării de politici publice alternative;
S-au derulat cele 8 întâlniri regionale in 2019, după cum urmează: Constanța – 19 februarie, Târgu Mureș – 22 martie, Bistrița – 23 martie, Suceava – 28 martie, Hunedoara – 11 aprilie, Drobeta – 12 aprilie, București – 18 aprilie și Ploiești – 19 aprilie.
  • 2 mese rotunde naționale organizate, cu participarea inclusiv a reprezentanților autoritaților centrale și locale și ai societății civile;
Cele 2 mese rotunde au fost organizate după cum urmează: 25 februarie 2020 – la Iași (de prezentare si dezbatere a propunerilor de politici publice) și 26 februarie 2020 – la București (de promovare a propunerilor formulate in cadrul proiectului).
  • 1 vizită de lucru a reprezentanților ONG-urilor din grupul țintă (entități de tip asociativ cu participarea APLurilor) într-un stat membru al UE;
  • 144 persoane din cadrul ONG-urilor din grupul-țintă (asociații ale APL-urilor) instruite în formularea de politici publice în domeniul furnizării de servicii de utilitate publică și a parteneriatului public-privat;
  • Un studiu (elaborat și diseminat) pe tema îmbunătățirii procesului decizional la nivel regional și promovarea unor politici care să structureze dialogul autoritaților locale cu cele centrale și mediul privat în contextul regionalizării;
  • Platforma online creată, cu o bază de date cu servicii publice, ONG-uri care furnizează astfel de servicii, parteneri sociali și inițiative legislative care abordează teme de interes local/regional cu impact național;
  • Set de politici publice alternative referitoare la serviciile de utilitate publică furnizate prin entități asociative de tip ADI – elaborat, acceptat de către ministerele și organismele de resort și promovat în cadrul unui eveniment național și în rândul membrilor din comisiile parlamentare cu atribuții în domeniu.

Data de începere: 27 aprilie 2018

Perioada de implementare: 22 luni

Valoarea totală: 999.036,17 lei, din care 979.055,45 lei din fonduri nerambursabile (822.248,59 lei din FSE și 156.806,86 lei din bugetul național) și 19.980,72 lei contribuție proprie.

Grupul țintă:

  • 400 reprezentanţi din peste 70 de ONG-uri din cele 8 regiuni (aprox. 300 de persoane din GAL-uri/CLLD-uri, aprox. 50 din ADI-uri, aprox. 50 din ZM);
  • 80 reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor publice locale şi centrale (consilii locale, consilii municipale, consilii judeţene, ADRuri, ministere de resort ş.a.);
  • 20 reprezentanţi ai partenerilor sociali.

Activități:

A 1. Managementul proiectului

            A1.1 Managementul și administrarea proiectului

            A 1.2 Achiziții pentru derularea proiectului

            A 1.3 Publicitatea proiectului

A 2. Elaborarea setului de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în privința furnizării de servicii de calitate catre populație de către asociații ale APL-urilor și parteneriate de tip public-privat

            A 2.1 Elaborarea metodologiei de culegere de date

            A 2.2 Elaborarea, completarea și analiza chestionarelor de culegere de date

            A 2.3 Crearea unei baze de date inclusiv cu ONG-urile și partenerii sociali

            A 2.4 Selecția și înregistrarea grupului țintă

            A 2.5 Organizarea a 8 evenimente regionale de dezbatere a propunerilor lansate

            A 2.6 Efectuarea unui schimb de experiență și bune practici într-o țară din Uniunea Europeană

            A 2.7 Elaborarea setului de politici publice alternative privind furnizarea de servicii de utilitate publică de calitate de către asociații ale APL-urilor si parteneriate de tip public-privat

A 3. Creșterea capacității personalului din ONG-uri și parteneri sociali de a formula politici publice referitoare la serviciile furnizate de către entități de utilitate publică și parteneriate de tip public-privat și promovarea principiilor orizontale prin sesiuni de instruire specifice

            A 3.1 Pregătirea documentelor și organizarea sesiunilor de instruire

            A 3.2 Derularea sesiunilor de instruire

            A 3.3 Evaluare rezultate instruire

A 4. Elaborarea unui studiu pe tema îmbunătățirii procesului decizional la nivel regional și promovarea unor politici care să structureze dialogul autoritaților locale cu cele centrale, pe de o parte, și cu mediul privat, pe de altă parte

            A 4.1 Realizarea studiului și supunerea acestuia dezbaterii publice

            A 4.2 Validarea și publicarea studiului realizat

A 5. Promovarea setului de politici alternative elaborat

            A 5.1 Organizarea a 2 mese rotunde la nivel național cu participarea inclusiv a reprezentanților autorităților centrale și locale si societății civile

            A 5.2 Alte măsuri de promovare a politicilor publice alternative formulate în cadrul proiectului.

Prin activităţile sale, proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Programului Operational Capacitate Administrativă 2014 – 2020, care îşi propune să consolideze capacitatea administrativă a autorităţilor şi instituţiilor publice de a susţine o economie modernă şi competitivă, prin creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative. Proiectul abordează un domeniu de politici publice relevant la nivel naţional, în special în contextul descentralizării şi dezvoltării regionale, adresându-se unor ONG-uri constituite cu participarea administraţiei publice locale pentru furnizarea de servicii de utilitate publică cu impact direct asupra comunităţii. De asemenea, din grupul țintă al proiectului fac parte și reprezentanți ai APL – urilor și ai instituțiilor publice centrale.

Proiectul a identificat deja ONG-urile vizate, toate fiind reprezentate de entităţi de tip asociativ (asociaţii de dezvoltare intercomunitară, zone metropolitane, grupuri de acţiune locală/CLLD), în special cele din componența cărora fac parte unități administrativ teritoriale precum: consiliile județene, consiliile locale ș.a. Aceste entităţi au o repartizare uniformă la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare, astfel încât impactul proiectului este naţional şi relevant pentru toate domeniile care ţin de viaţa cetăţeanului.  Politicile formulate şi mecanismele şi standardele care vor fi supuse dezbaterii şi îmbunătăţirii pot fi utilizate la nivelul tuturor organizaţiilor care au în componenţă autorităţi publice locale.

În ceea ce priveşte PPP, implicarea asocierilor de APL-uri crează o punte perfectă pentru o comunicare transparentă şi uşoară în implementarea unui astfel de program, întrucât ONG-urile de acest tip reprezintă principala sursă de implicare la nivel local al puterii, fiind foarte aproape de cetăţeni.

 

„Această pagină web este cofinanțată  din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web”