ReCONNECT DIASPORA

sigla diaspora

 

ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului,

Cod MySMIS: 107609

 

proiect finanțat prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi

Obiectiv specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Contract:  POCU 89/3/7/107609 din 18.09.2017

 
www.fonduri-ue.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Beneficiar: ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ EURONEST

Parteneri: SC EASTERN MARKETING INSIGHTS SRL

                  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI

 

Perioada de implementare: 19 septembrie 2017 – 18 septembrie 2020

 

Valoarea proiectului: 8.407.970,43 lei  (din care, contribuția Uniunii Europene prin FEDR este de 7.072.656,76 lei și 1.241.321,56 lei din bugetul național).

 

OBIECTIV GENERAL

Încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării a 30 de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană din Regiunea Nord-Est de către persoane aflate în Diaspora. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE

1. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 250 de persoane din grupul țintă prin furnizarea de cursuri de formare antreprenorială în scopul de a genera un număr cât mai mare de afaceri la nivelul Regiunii Nord-Est;
2. Facilitarea și sprijinirea demarării, dezvoltării și funcționării afacerilor înființate de către membrii grupului țintă prin acordarea a 30 de ajutoare de minimis pentru cele mai bune planuri de afaceri din Regiunea Nord-Est;
3. Dezvoltarea și promovarea unei analize a mediului antreprenorial la nivelul Regiunii Nord-Est;
4. Dezvoltarea mediului antreprenorial în Regiunea Nord-Est prin oferirea de asistență de specialitate/ consiliere/ mentorat pentru îmbunătățirea cunostințelor și aptitudinilor dobândite în cadrul formării antreprenoriale pentru 30 de beneficiari ai ajutorului de minimis;
5. Creșterea gradului de informare a 30 de beneficiari ai ajutorului de minimis privind temele orizontale si temele secundare ale programului;
6. Asigurarea sustenabilității în ultimele șase luni ale proiectului prin monitorizarea afacerilor finanțate, dezvoltarea de mecanisme de susținere și promovare a acestora și integrarea rezultatelor și a experienței acumulate în cadrul proiectului în politicile și strategiile solicitantului, partenerilor și/ sau autorităților publice locale.

 

REZULTATE:

 

1. Managementul proiectului

– 1 echipa de implementare proiectului informată și pregătită;
– 18 întâlniri ale echipei de proiect;
– 18 minute ale întâlnirilor echipei de proiect;
– 18 liste de prezență ale întâlnirilor echipei de proiect;
– 2 conferințe de presă (una de închidere și una de deschidere) realizate;
– 1 website al proiectului;
– 3 bannere ale proiectului;
– 40 de brosuri;
– 40 de pixuri;
– 40 de mape.

2. Activități specifice etapei I – Formare antreprenorială

– 1 campanie de informare online;
– 1 metodologie selecție grup țintă;
– 250 formulare de apartenență la grupul țintă;
– 1 platformă e-learning;
– 1 metodologie de curs pentru programul de formare antreprenorială;
– 250 de persoane participante la programul de competențe antreprenoriale;
– 250 de planuri de afacere elaborate;
– 1 metodologie de selecție a planurilor de afacere;
– 1 listă a planurilor de afacere câștigătoare;
– 1 eveniment inițial pentru beneficiarii de start-up-uri;
– 1 analiză a mediului antreprenorial la nivelul Regiunii Nord-Est;
– 1 campanie de informare și promovare privind analiza mediului antreprenorial la nivelul regiunilor vizate de către proiect.

 3. Activități specifice etapei II – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE

– 30 de persoane selectate în vederea implementării planurilor de afaceri participante la programul de consiliere/ consultanță/ mentorat;
– 6 workshop-uri pentru completarea cunoștințelor și abilităților dobândite în cadrul programului de formare antreprenorială;
– 30 de pre-acorduri și 30 de acorduri de finanțare semnate;
– 30 de firme nou-înființate;
– 30 de rapoarte de misiune realizate în perioada de implementare a afacerilor finanțate;
– 9 workshop-uri privind temele secundare ale programului;
– 9 workshop-uri privind temele orizontale ale programului;
– 1 sesiune de informare „Antreprenorul verde” pentru cei 24 de beneficiari de start-up-uri.

4. Activități specifice etapei III – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora

– 30 de rapoarte de misiune în perioada de sustenabilitate a afacerilor finanțate;
– mecanisme de susținere și promovare a întreprinderilor înființate dezvoltate;
– experiența acumulată în cadrul proiectului integrată în strategiile locale de la nivelul fiecărui județ din aria de implementare a proiectului.

 

GRUPUL ȚINTĂ

Pentru a fi eligibile, persoanele interesate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1.  intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
 2.  au reședinta sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea mai puțin dezvoltată Nord-Est;
 3.  au vârsta de minimum 18 ani;
 4.  posedă cetățenia română;
 5.  fac dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii;
 6.  – demonstrează experiența antreprenorială prin documente de înființare a unei societăți comerciale în străinătate, precum și prin documente care să ateste experiența specifică în domeniul în care dorește să inițieze o afacere prin intermediul programului, sau   – demonstrează capacitatea tehnică și profesională printr-un contract de muncă sau de colaborare ori alt document similar, în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului, sau  – demonstrează cunoștintele de specialitate prin documente recunoscute de statul român, care să ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituții de învățământ superior din străinatate, ori prin alte documente ce certifică absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului.

Categoriile de persoane vizate de proiect sunt șomerii, persoanele inactive (cuprinse între 18 și 65 de ani), persoanele care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă. NU pot face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 de ani.

 Pentru a fi luat în evidențele proiectului completează Scrisoarea de intenție.

 

Se vor înființa 30 de firme care vor fi finanțate cu aprox. 40.000 euro/firmă, ca urmare a derulării unui concurs. Planurile de afaceri care vor intra in concurs trebuie să:

 • promoveze concret sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, prin activitățile prpuse; sau
 • promoveze concret inovarea socială; sau
 • promoveze concret utilizarea şi calitatea TIC prin implementarea unor soluții TIC în procesul de producție/ furnizare de bunuri, prestare de servicii și/sau execuție de lucrări; sau
 • promoveze concret consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării; sau
 • alte idei de afaceri.

 NU SE VOR FINANȚA idei de afaceri în următarele sectoare:

 • pescuit și acvacultură;
 • producția primară de produce agricole;
 • prelucrarea și comercializarea produselor agricole;
 • export către țări terțe sau către state membre;
 • achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri;
 • care condiționează utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate.

 

Toate detaliile necesare înscrierii în proiect vor fi disponibile în curând, în Metodologia de recrutare și selecție în grupul țintă.

 

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a  Guvernului României”

Linkuri utile: clustereuronest.rofacebook Euronest