Planuri de afaceri

Concursul planurilor de afaceri se va derula în perioada 15 octombrie – 15 noiembrie 2018, ca urmare a publicării unei Metodologii de selecție a planurilor de afacere, aprobată de Autoritatea de Management pentru POCU 2014-2020, ce va prevedea ca procesul de selecție să fie pregătit și desfășurat astfel încât să asigure o procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă, care să respecte prevederile schemei de minimis, ale ghidului și legislației aplicabile.

Juriul care va evalua și selecta planurile de afaceri va fi format din :
• un reprezentant al instituțiilor financiare bancare sau nonbancare,
• un reprezentant al patronatelor/camere de comerț,
• un reprezentant al unei instituții publice cu atribuții în domeniu,
• doi reprezentanți ai parteneriatului.

La concurs se vor putea înscrie toate cele 400 de planuri de afaceri întocmite în cadrul cursului de formare antreprenorială, precum și alte planuri de afaceri depuse de persoane din Regiunea Nord-Est care nu au participat la curs.

În urma evaluării vor fi selectate 48 de planuri de afaceri, din care vor fi acceptate la finanțare:

  • minim 12 planuri de afaceri care vizează concret utilizarea şi calitatea TIC prin implementarea unor soluții TIC în procesul de producție/ furnizare de bunuri, prestare de servicii și/sau execuție de lucrări;
  • maxim 4 planuri de afaceri ale persoanelor care nu au participat la programul de formare profesională – Competențe antreprenoriale (dacă este cazul);
  • maxim 8 planuri de afaceri care prevăd activități economice ce se încadrează în cod CAEN, Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu excepția Grupei 452 – Întreținerea și repararea autovehiculelor (dacă este cazul);

În punctarea planurilor de afaceri se va ține cont /se vor acorda puncte suplimentare planurilor de afaceri propuse și susținute de femei, persoane cu dizabilități. De asemenea, se vor puncta modalitățile prevazute de către viitorii antreprenori pentru a preveni discriminarea, inegalitatea de gen și șanse în cadrul afacerii, modalități de a implementa o politică de resurse umane echitabilă, activități de responsabilitate socială.
Metodologia va prevedea ca Planurile de afaceri supuse procesului de selecție să includă minimum următoarele elemente:
o descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activitați, rezultate, indicatori);
o analiza SWOT a afacerii;
o schema organizatorică și politica de resurse umane;
o descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii;
o analiza pieței de desfacere și a concurenței;
o strategia de marketing;
o proiecții financiare privind afacerea,
o măsurile prevăzute pentru dezvoltare durabilă, utilizarea TIC, inovare socială;
o planul de angajare a resurselor umane, inclusiv politica firmei cu privire la asigurarea modalităților de prevenire a discriminării la locul de muncă, modalități de asigurare a unui mediu de lucru prietenos.

NU vor putea fi selectate în vederea finanțării planuri de afaceri ce se adresează următoarelor activități economice:
a) în sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 17/21.01.2000;
b) în domeniul producției primare de produse agricole;
c)  în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
      –  atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză;
      – atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari;
d) legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv legate direct de cantitățile exportate, activități destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate;
f) care prevăd achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.
NU vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, a planului de management și marketing și bugetul detaliat.