ANUNȚ privind selecția unui partener pentru implementarea proiectului „O șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitățile școlare”, în cadrul POCU 2014 – 2020, Obiectivele 6.2, 6.3, 6.4 și 6.6 – ”Școala pentru toți”

(actualizat la data de 16 august 2019)

IMPORTANT:

Având în vedere faptul că termenul de depunere a dosarelor pentru selecția unui nou partener în cadrul proiectului „O  șansă egală pentru toți” – cod MySmis 103821 coincide cu o zi nelucrătoare, se prelungește data-limită de transmitere a candidaturilor până luni, 19 august, ora 16:00.

***

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST anunță organizarea unei proceduri de selecție a unui partener – entitate de drept public sau privat –pentru implementarea proiectului „O  Șansă egală pentru Toți” în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 6 – Educaţie şi competenţePrioritatea de investiții 10i– Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţâmântul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie (pentru înlocuirea unui partener care se retrage din cadrul parteneriatului).

Obiectivele specifice ale proiectului conform cererii de finanțare aprobate sunt:

 1. Creșterea gradului de participare la învațământul preșcolar a unui număr de 235 de copii între 3-5 ani, în special a copiilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, din mediul rural;
 2. Reducerea si prevenirea abandonului școlar prin măsuri integrate pentru un grup de 945 de elevi (clasa pregătitoare – clasa a VIII-a) aparținând grupurilor vulnerabile, din mediul rural;
 3. Creșterea calității actului educațional prin îmbunătățirea competențelor profesionale și transversale ale unui număr de 261 de cadre didactice, în vederea reducerii și prevenirii abandonului școlar;
 4. Atragerea de cadre didactice calificate în școlile cu copii cu risc educațional prin oferirea de pachete pentru mobilitate profesională;
 5. Îmbunatățirea și diversificarea serviciilor educaționale în școli și grădinițe prin activități de amenajare si dotare a spațiilor aferente desfășurării activităților educaționale cu grupul-țintă al proiectului;
 6. Creșterea accesului la educație prin asigurarea a două mijloace de transport necesare copiilor din comunitățile defavorizate din Lipova si Șipote;
 7. Implementarea de programe de tip școala după școală pentru a facilita accesul la educație și a preveni/reduce abandonul școlar în comunitățile rurale Bălteni și Șipote;
 8. Implementarea conceptului de „Școala prietenoasă” prin organizarea unei școli mobile pentru 1180 de beneficiari;
 9. Furnizarea de servicii de informare, mediere școlară, consiliere si orientare educațională pentru 800 de copii si parinții acestora;
 10. Implementarea conceptelor de lifewide si lifelong learning pentru motivarea si facilitarea accesului la activități de educație nonformală a 945 de elevi, prin organizarea de tabere, cluburi de vară, ateliere tematice si alte acțiuni de voluntariat.
 11. Dezvoltarea unor mecanisme locale inovative de susținere a procesului educațional prin schimb de bune practici ale resurselor umane din educație si creșterea implicării active a părinților si a comunităților în acest proces.
 12. Reducerea si prevenirea unor comportamente de risc în rândul a 945 de copii din comunitățile vizate de proiect.

 

Termen de depunere a dosarelor de candidatură: 16 august. a.c., ora 14, la sediul ADI EURONEST.

Textul integral al anunțului este disponibil aici.

Anexele în format editabil pot fi descărcate de aici.